ក្រុមម៉ាហ្វីយ៉ាបារាំង វិ ធី ប្ រ ើប្ រ ា ស់ ប្ រ ព័ ន្ ធប ណ្ តា ញ រ ប ស់ ក្ រ ុ ម នេ ះ #PhnomPenh #Cambodia

 

1
ល ោក ប្រ៊ុយណូ មែកស្ យេ
(Bruno Mercier)
ក្រុមម៉ាហ្វីយ៉ាបារាំង
វិ ធី ប្ រ ើប្ រ ា ស់ ប្ រ ព័ ន្ ធប ណ្ តា ញ រ ប ស់ ក្ រ ុ ម នេ ះ
ការបរិហា
រ ឿងគី ហ្ វេ (Kieffer) នៅ(Cote d’Ivoire)
ក ា រ សំ លា ប់ រ ង្ គា ល ន ៅក្ នុ ង រូ ងភ្ នំ អ៊ ូ វេអា (Ouvéa)
ឃា ដកម្ មចៅក្ រម ប៊ ូ រែល (Bourrel)
កា រជ្ រៀតជ្ រែកក្ នុងបណ្ តាញទូ រទស្ សន៍ កា ណា ល់ ភ្ លុ ស (Canal+)
ហិ រ ញ្ ញប្ បទា ន តា ម ផ្ លូ វ សំ ងា ត់ នៃ អ ង្ គកា រ ក្ រ ៅរ ដ្ ឋាភិ បា ល (ONG)
បកប្ រែសម្ រួ លដោយៈ លោក ឬទ្ ធី សែ ន (Rithy Sen)
2
អារម្ភកថាសំរាប់អ្នកអាន
រឿងសន្ទនានៅក្នុងសៀវភៅនេះពាក់់ព័ន្ធតែជាមួយអ្នកសរសេររឿងតែប៉ុណ្ ណោះ។ដ ោយ ម ិ ន
គិ ត គូ ដ ល់ ក ា រ រ ស់ ន ៅផ្ ទា ល់ ខ្ លួ ន និ ងសន្ តិ សុ ខបុ គ្ គល អ្ នកសរសេ របា នជ្ រើសរើសយកដោយ
ចេ ត នា ផ ្ លា ស ់ ប ្ ត ូ រ ឈ្ ម ោះ ត ួ អ ង ្ គ ក មួ យ ចំ នួ ន ឬ ជំ នួ ស ឈ្ ម ោះ ដ ោយ អ ក្ សរ ក ា ត់ ។
ម្ យ៉ ាងទៀត «អត្ ថបទបញ្ ជាក់ » នៅផ្ នែកបញ្ចប់នៃសៀវភៅបានរក្សាទុកនូវភាពទាំងស្រុង រូម
ទាំ ងកំ ហុ សក្នុ ងវាក្ យសម្ ពន្ធ័ អក្ ខរាវិ រុ ទ្ ធដើម ហើយទាំ ងនេះគឺដើម្បីរក្សាភាពពិតទាំងស្រុង។
ក្រុមម៉ាហ្វីយ៉ាបារាំង
វិ ធី ប្ រ ើប្ រ ា ស់ ប្ រ ព័ ន្ ធបណ្ តាញរបស់ ក្ រុ មនេះ
ល ោក ប្រ៊ុយណូ មែកស្ យេ
(Bruno Mercier)
ក្រុមម៉ាហ្វីយ៉ាបា រាំង
វ ិ ធី ប្ រ ើប្ រ ា ស់ ប្ រ ព័ ន្ ធប ណ្ តា ញ រ ប ស់ ក្ រ ុ ម នេ ះ
ក ារបរ ិហាររឿងសម្ងាត់លើៈ
កា រជ្ រៀតជ្ រែកក្ នុ ងបណ្ តាញទូ រទស្ សន៍ កា ណា ល់ ភ្ លុ ស (Canal+)
កា រលា ងប្ រាក់ កខ្ ខក់ ដោយអង្ គកា រក្ រៅរដ្ ឋាភិ បា ល
ភា ពអណា ចា រ្ យដោយមា នឃា ដកម្ មលើកុ មា រ
អ ង្ គក ា រ ស ម្ ងា ត់
ក្ រុ ម ម៉ ាសុ ងបា រាំ ង (Francmaçonnerie)
អ៊ ូ វ េ អ ា ប្ រ ទ េ ស នូ វ ៉ ែ ល ក ា ឡេ ដូ នី (Ouvéa La Nouvelle-Calédonie)
ច ៅក ្ រ ម បូ រ ែ ល ប្ រ ទ េ ស ដ្ យី ប៊ ូ ទី (Juge Borrel, Djibouti)
បុរេកថា
ខ្ ញុ ំ ន ៅត ែ ពុ ំ ទ ា ន់ យ ល់ សោះ ថ ា ហេ តុ អ្ វ ី ប ា ន ធ្ វ ើអ ោយ ខ្ ញុ ំ ធ្ លា ក់ ចូ ល ក្ នុ ង ចំ ណោម ពូ ក ម៉ ា ហ្ វ ី យ៉ ា ហើយ ជ ា
ព ិ ស េ ស ទ ៅទ ៀត ថា ហេ តុ អ្ វី បា ន ជា ពួ ក នេ ះ អា ច ជ ឿថា រូ ប ខ្ ញុ ំ អា ចទទួ លយកនូ វឧត្ តមគតិ របស់ ពួ ក វ ា
តើខ្ញុំអា ចជា តំ ណា ងមនុ ស្ សចំ ណូ លថ្ មី ល្ អឥតខ្ ចោះដ ោយ សា រ រូ ប ខ្ ញុ ំ ជា នា យ ទា ហា នលោតឆត្ រ័ នៃ
អា ណា និ គ ម ដែ ល បា ន ចា ប់ ផ្ តើម អា ជី ព តា ំ ង ពី អា យុ ១៧ឆ្ នា ំ ហើយ ប ា ន ចូ ល រ ូ ម ប្ រ តិ ប ត្ តិ ក ា រ ផ្ សេ ង ៗ
នៅទ្ វី បអា ហ្ វ្ រិ ក និ ងនៅអា ស៊ ី អា គ្ នេយ៍ នោះឬ? ខ្ ញុ ំ ត្ រ ូ វ ប ា ន ទ ទួ ល បំ ព ា ក់ គ្ រ ឿង ឥ ស្ សរ ៈ យ ស ជ ា ច្ រ ើន
លើក ត ា ម រ យៈ ភ ា ពអង់ អា ចក្ លាហា ន និ ងភក្ តី ភា ព បា នត្ រូ វរបួ សយ៉ ាងទម្ ងន់ ពី រលើក មា នជម្ ងឺ គ្ រុ ន
ចាញ់ដឹកទៅមន្ទីរពេទ្យជាបន្ទាន់ ស្ទើររស់ស្ទើរស្លាប់ជាញឹកញាប់។ ខ្ញុំបានទទួលមេដាយយោធា
ន ៅគ្ រ ប់ ព េ ល ដ ែ ល ខ្ ញុ ំ ត្ រូ វ បា ន ទ ទួ ល កា រ បា ញ់ រ ះពី លើ ន ៅគ្ រ ប់ ព េ ល ដែ ល ខ្ ញុ ំ ចូ ល រ ួ ម ប្ រ យុ ទ្ ធស្ លា ប់ រ ស់
ខ្ញុំត្រូវរួចខ្លួនគ្ រ ប់ ព េ ល ទា ំ ង អ ស់ ខ្ ញុ ំ ពុ ំ ដ ែ ល ប ោះ ប ង់ ច ោល ក ា រ ប្ រ យុ ទ្ ធន ៅចំ ព ោះ មុ ខ កា រគំ រាមកំ ហែ ង
ម្ តង ណា ឡើយ ។ ផ្ទុយទៅវិញ ខ្ញុំស្ ថិ តនៅមុ ខគេ ចំ ព ោះ គ្ រ ប់ គ ្ រ ោះ ថ្ នា ក់ ឥតញញើតញញើមបន្ តិ ច
ណាឡើយ ដោយនឹកឃើញថានេះជាករណីយកិច្ចត្ រូ វតែបំពេញ។
ជា អ្ នក បា ញ់ ជើងឆើតនៅវ័ យ១៨ឆ្ នា ំ ខ្ ញុ ំ ប ា ន ចា ំ រ ត់ ម ា ត់ ឋ ា ន ន្ តរ ស ក្ តិ នៃ កងទ័ ពក្ រុ មបក្ ស វ៉ ាសូ វី ដ ើម្ បី
ជ្ រើសរើសនៅតា មកែ វយិ តរបស់ ខ្ញុំ នៅពេ លចាំ បា ច់ នូ វនា យទា ហា នត្ រូ វបា ញ់ ប្ រហា រ។
ខ្ញុំអា ចសម្ ងំ លា ក់ ខ្ លូ នពេ ញមួ យថ្ ងៃ ពិ និ ត្ យ ពិ ច័ យ ស្ ទង់ រកផ្ លូ វ ឬនៅហា ល ថ្ ងៃ ក ណ្ ត ា ល វ ា ល
នៅប្ រ ទេ ស ឆា ត (Tchad) នៅព េ ល ប ា ញ់ គ្ នា ត ទ ល់ ជ ា មួ យ ពួ ក ច ោរ ព្ រ ៃ ខ្ញុំត្រូវគេចាប់ ខ្លួនអោយលុ តជង្ គង់ បែ រ
មុ ខទៅរកទន្ លេ ឡឺ សា រី (Le Chari) រ ង់ ចា ំ ទ ទួ ល ក ា រ ប ា ញ់ ប្ រ ហា រ ចំ ក្ បា ល ។
ច ោរ ដ ែ ល ត ម្ រ ង់ កា ំ ភ្ លើង បា ញ់ ខ្ ញុ ំ ស្ រាប់ តែស្ រវឹងគ្ រឿងញៀន ប្ រ ា ប់ ខ្ ញុ ំ អ ោយ ប្ រ គ ល់ កា ំ ភ្ លើង ប ា ញ់ សំ រ ុ ក
ខ្ញុំទៅវិញ
។ ខ្ញុំពុំព្រមទទួលនូវភាពអាប់កិត្តិយសនេះឡើយ។ សាមសិបឆ្នាំក្រោយមកខ្ញុំនៅតែមិន
ទា ន់ យ ល់ ថា ហេ តុ អ្ វី បា ន ជា គេ ពុ ំ បា ន កា ច់ កៃ កំ ា ភ្ លើង Mat 49 ប ា ញ ់ ខ ្ ញុ ំ
បី ម៉ ោងបន្ ទាប់ ពី ហេ តុ កា រនេ ះមក ខ្ញុំត្ រូ វដើរយា មនៅក្ នុ ងក្ រុ ង ដ្ យ៉ ាមេ ណា (Djamena)
ត្ រូ វ ដើរ ឆ្ លង កា ត់ ខ្ មោច ដែ ល ន ៅពា ស ពេ ញ ដី ដោយមា នក្ លិ នស្ អុ យសា យខ្ លាំ ងពេ ក ខ្ញុំយកកន្ សែងរំ មុ ខ
កុ ំ អ ោយ ក្ អូ ត ច ង្ អោរ ។ ន ៅយ ប់ មួ យ ត្ រ ូ វ ច ា ត់ អោយឈរយា មជា មួ យអ្ នកលោតឆត្ រ័ ផ្ សេងទៀត
ន ៅលើដំ បូ ល
ធ នា គា រកណ្ តាលរបស់ ប្ រទេ សឆា ត យើងបា នឮសូ រសម្ លេងមនុ ស្ សត្ រូ វគេ អា រកម្ តងមួ យៗដែ លនៅ
ច ម្ ងា យ មិ ន ឆ្ ងា យ ពី ពី រ រ យ ម៉ ែ ត្ រ ពី ទី តា ំ ង យើង ខ្ ញុ ំ ។ ម ា ន ខ្ មោច ប្ រ ម ា ណ ៤០០០នា ក់ រ ា យ ដេ រ ដា ស
ន ៅលើផ្ លូ វ ទី ក្ រុ ង ដ្ យ៉ ាមេ ណា ។ នៅក្ រោមកំ ដៅថ្ ងៃ ខ្ មោចទាំ ងនោះ ហើ ម ហើយ ដ ា ច់ រ យេ រ យ៉ ៃ ។
រួ ចបន្ ទាប់ មក ម ា ន ក ា រ ត្ រ ល ប់ ម ក ប្ រ ទ េ ស ប ា រ ា ំ ង វិ ញ ក្ រ ោយ ពី ប េ ស ក ក ម្ មទី មួ យ ន េ ះ សុ ខភា ពខ្ញុំមិ នសូ វល្ អ
គឺមានការចូលសម្រាកពេទ្យយោធាលើកទីមួយ។
បី ខែ ក្ រោយមក ស្ ថិ តនៅក្ នុ ងយន្ តហោះ ដ ែ ល ទ ើប នឹ ង ហោះ ច េ ញ ពី ទី ក្ រ ុ ង ទូ លូ ហ្ ស (Toulouse)
ខ្ញុំ បា នដឹ ងថា ខ្ញុំ ចេ ញទៅចូ លរួ មធ្ វើរដ្ ឋប្ រហា រ មួ យ ប្ រ ឆា ំ ង នឹ ង អ ធិ រ ា ជ អ ា ណា ច ក្ រ
អា ហ្ រិ កកណ្ តាល។ ន ៅពេ ល កំ ពុ ង ដើរ ពិ និ ត្ យស ភា ព ក ា រ ណ៍ ដ ោយ ជ ើង ទ ទ េ និ ង សំ លៀក បំ ព ា ក់
លា ក់ ខ្ លួ ននៅក្ នុ ងទី ក្ រុ ង បង់ ហ្ គី (Bangui) តា ម រ ក យោធ ា ដ ែ ល ស្ មោះ ត្ រ ង់ នឹ ង អ ធិ រ ា ជ បូ កា សា
(Bocassa) ខ្ញុំសិ ្ ថតនៅក្ នុ ងចំ ណោមពួ កបះបោដែ លទទូ លកា របា ញ់ រះពី លើដោយពូ កនគរបា ល
អា ហ្ វ្ រិ ក។ បេ សកកម្ មដឹ កនាំ ដោយឧទ្ ធម្ ភាគចក្ រដើម្ បី កា ន់ កា ប់ ទី តាំ ង «ខ្ មា ំ ង »ត្ រូ វបា នបន្ តធ្ វើផ្ ទូ នៗ
កាន់តែខ្លាំងទាំងថ្ ងៃ ទាំងយប់។ នៅពេលប្តូរយាមក្នុងវាំងប្រធានាធិបតី ដែលយើងកាន់កាប់
ខ្ញុំ បា នឃើញមិ ត្ តម្ នាក់ ស្ លាប់ នៅក្ រោមប៉ មយា មមួ យ។ ខ្ញុំមានអាយុ ១៨ឆ្ នា ំ នេ ះ គឺ ជ ា «បងប្ អូ នរួ ម អា វុ ធ»
ទីមួយដែលខ្ញុំបានស្រែកទ្រហោយំខ្លាំងជាទីបំផុត។
យុ វវ័យរបស់ ខ្ញុំត្រូវស្ថិតនៅរវាងយន្តហោះដែលទម្លាក់ ខ្ញុំចុ ះ ដ ោយ ឆ័ ត្ រ យ ោង និ ង យន្ តហោះ ដែ លត្ រូ វដឹ ក
នាំ ខ្ញុំ
នៅអាហ្រ្វិក ដើម្ បី ការពារផលប្រយោជន៍បារាំង។ ខ្ញុំបានរៀនសូត្រយល់តម្ លៃជីវិត នៅពេល
ដ ែ ល ខ ្ ញុ ំ ឃើញប្ រជា ជនមា នស្ បែក ខ្ មៅទ ទួ ល រ ង គ្ រ ោះ ។ ខ្ ញុ ំ ក៏ ក ា ន់ ត ែ យ ល់ អ ា ណិ ត អ ា សូ រ ចំ ព ោះ
នា ដកម្ មដែ ល ខ្ លួ ន ខ្ ញុ ំ ជា សា ក្ សី និ ងជូ នកា លជា តួ ឯក ដើម្ បី អោយខ្ញុំមា នភ័ ព្ វសំ ណា ងរស់ នៅដូ ច
យុវជនទាំងអស់ដែលមានវ័យដូចគ្ នា។ ដើម្ បីយល់ដឹងពីប្រតិកម្មសត្រូវជាមុន ខ្ញុំបានយល់ជ្រូ ត
ជ្ រាបពី វិ ធី ប្ រយុ ទ្ ធរបស់ សត្ រូ វទៅតា មកា រប្ រយ ុ ទ ្ ធ ផ ្ សេ ង ៗ ជ ា ដំ ណា ក់ កា ល ៗ ដ ែ ល នា ំ អ ោយ ខ្ ញុ ំ ប ញ្ ជា
អ្ នក ល ោត ឆ័ ត្ រ ក្ មេងៗនៅអា ហ្ រ្ វិ កបា នល្ អ។ ខ្ លួ នខ្ញុ ំផ្ ទាល់ ក៏ បា នទទួ លកា រហ្ វិ កហ្ វឺ នពី នា យទា ហា ន
អ្ នកបង្ រៀនលោតឆ័ ត្ រ យូ នជា តិ បា រាំ ងដ៏ ចំ ណា នម្ នាក់ ដែ រ។គា ត់ នេះបា នតស៊ ូ ប្ រឆាំ ងពួ កយៀកកុ ង
ក្ នុ ងជូ រកងទ័ ពយៀកណា មខា ងត្ បូ ង ខ្ញុំបានរៀនសូ ត្ រពី គ ា ត់ ច្ រ ើន អំ ពី សិ ល្ បៈ ស ង្ គ្ រ ា ម ។ ខ្ ញុ ំ អ ា ច អ នុ វ ត្ តអ្ វ ី ដ ែ ល
ខ្ ញុ ំ បា ន រ ៀន សូ ត្ រ ពី គ ា ត់ ទា ំ ង អ ស់ ដោយគ្ មានកា រអា ណិ តអា សូ រអ្ វី ទាំ ងអស់ និ ងដោយមា នប្ រសិ ទ្ ធិ
ភា ព ខ្ ពស់ បំ ផុ ត។ ខ្ញុំបា នឈា នឡើងជា អនុ នា យទា ហា ន តែ ស្ ថិ តជា និ ច្ ចនៅក្ នុ ងអង្ គភា ពលោតឆ័ ត្ រ
ថ្ មើជើង នៃ ក ង ទ័ ព ជើង ទឹ ក ដែ ល គេ ចា ត់ ទុ ក ជា យោធា ល្ អម្ នា ក់ ។ គ េ អ ា ច ទុ ក ចិ ត្ តបា ន ន ៅកា លៈ ទេ សៈ
លំ បាកបំ ផុ ត។ នៅឆ្ នាំ ១៩៨៨ ក្ នុ ង ព្ រ ឹ ត្ តក ា រ ណ៍ ន ៅប្ រ ទ េ ស នូ វ ៉ ែ ល ក ា ឡេ ដូ នី
ខ្ញុំបានមើលឃើញហាក់ដូច
ជាសង្គ្រាមស៊ីវិល។ ថ្ងៃមួយ ន ៅព េ ល ខ្ ញុ ំ ប ា ន ឃើញ អំ ពី ហឹ ង្ សា ចំ ព ោះ គ្ រ ូ សា រ ជ ន ជ ា តិ ក ា ល ដូ ស
ខ្ ញុ ំ បា ន បើក រ ថ យ ន្ តអា មេ រិ កមា ក ដូ ទៅចតនៅទទឹ ងផ្ លូ វដើម្ បី អ្ នក ត្ រ ូ ត ពិ និ ត្ យមួ យ ក្ រ ុ ម ចុ ះ ពិ និ ត្ យអ ត្ ត
សញ្ ញាណ។ បន្ តិ ចមក ម ា ន ជ ន ជ ា តិ អូ ស្ ត្ រ ា លី ម ា ឌ ធំ ម្ នា ក់ ដ ែ ល លប «ទ ស្ សន ា » កោះបើកបររថយន្ ត x
មកបង្ ហាញខ្ លូ នចំ ពោះអ្ នកល ោត ឆ័ ត្ រ នៅ ក្ រោមកា របញ្ ជារបស់ ខ្ញុំ ។ គា ត់ ត្ រូ វបា នដើរចា កចេ ញទៅវិ ញ
ដោយមា នកង់ ឡា នទាំ ងពី របា ក់ ខ្ ទេហើយមា នមុ ខឈា មហូ ររហា ម។ គេ មិ ធ្ វើទេ សចរនៅ
លើកោះ បា រាំ ង នៅពេ លដែ លជនជា តិ កា ណា ក និ ងកា ល់ ដូ សសម្ លាប់ គ្ នាទៅវិ ញទៅមកន ោះ ឡើយ !
បន្ ទាប់មកមានប្រតិបត្តិការ វិចទ័រនៅអ៊ ូវេអា។
ប ន្ ទា ប់ ពី ប ា ន បំ ព េ ញ ក ា រ ង ា រ ចំ នូ ន ១២ឆ្ នា ំ ម ក ខ្ ញុ ំ បា ន ប្ តូ រ កា រ ងា រ ហើយ ម ក ធ្ វើកា រ ជា អ្ នក
ជំ នា ញ កា រ កា រ ពា រ អ៊ ិ ន បេ សេ (ប រ ម ា ណូ ជី វ សា ស្ ត្ រ និ ង គី មី )។ នេ ះ គឺ ជ ា ជំ ន ា ញ គួ រ ជ ា ទី ច ា ប់
ដើម្បីអានបន្ថែមសូមចុចតំណខាងក្រោម:
cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

Laisser un commentaire

Entrez vos coordonnées ci-dessous ou cliquez sur une icône pour vous connecter:

Logo WordPress.com

Vous commentez à l'aide de votre compte WordPress.com. Déconnexion /  Changer )

Photo Google+

Vous commentez à l'aide de votre compte Google+. Déconnexion /  Changer )

Image Twitter

Vous commentez à l'aide de votre compte Twitter. Déconnexion /  Changer )

Photo Facebook

Vous commentez à l'aide de votre compte Facebook. Déconnexion /  Changer )

w

Connexion à %s